این تصویر از ابرهای نیم‌کره جنوبی سیاره مشتری در یکی از پروازهای نزدیک فضاپیمای جونو ناسا، در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸ ثبت شده است.
تلسکوپ فضایی هابل دقیقترین تصویر را از همسایه نزدیک کهکشان راه شیری ثبت کرده است.
یک سیستم ستاره‌ای عجیب: ستاره دوتایی و دیسک سیاره‌ای به دور آن
​​​​عکاس: Jeffrey Weiss
عکاس: (Nicholas Roemmelt (Venture Photography