عکاس: Yuri Beletsky
نوبل فیزیک ۲۰۱۸ به سه فیزیک‌دان پیشگام در زمینه فناوری لیزر اهدا شد. نکته مهم درباره جایزه نوبل امسال انتخاب یک زن در رشته فیزیک پس از ۵۵ سال بود.
تصویر از تلسکوپ فضایی هابل