دنباله‌دار و شهاب برساوشی

امتیاز تصویر:Stephane Guisard (Los Cielos de America, TWAN)
ساختار دوم‌های دنباله‌دار نئووایز

امتیاز تصویر:  (Zixuan Lin (Beijing Normal U.
دنباله‌دار نئووایز از ISS

امتیاز تصویر: NASA, ISS
سحابی سیاره‌ای درخشان NGC 7027

امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Joel Kastner (RIT) et al
قمر اروپا در مقابل مشتری از دید وویجر ۱

امتیاز تصویر:  NASA, Voyager 1, JPL, Caltech
حلقه نورانی جو زهره

عکاس:  Pete Lawrence
زندگی در مرکز سحابی مرداب

امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Hubble
جنوب ستاره اتاکارینا

امتیاز تصویر:  Ignacio Diaz Bobillo
سفر به یک صخره کیهانی (ویدیو)

امتیاز ویدیو:  NASA's GSFC, SVS
کهکشان گراز ماهی

امتیاز تصویر: NASA, ESA, Hubble, HLA
چشم‌انداز سحابی کارینا

عکاس: Carlos Kiko Fairbairn
آسمان شب دو نیم کره

عکاس: Petr Horálek/ESO, Juan Carlos Casado/IAC (TWAN)
سحابی اسکیمو یا NGC 2392

امتیاز تصویر: NASA, ESA, Hubble, Chandra
تصویر آپولو ۱۴ از خانه

امتیاز تصویر: Apollo 14, NASA, JSC, ASU
تصویر هابل از کهکشان NGC 1803

امتیاز تصویر: تلسکوپ فضایی هابل
بارانی از الکترون، پدیده ناشناخته استیو

امتیاز تصویر:ESA (آژانس فضایی اروپا) ، Robert Downie