تا آنجا که ما می‌دانیم، پایان نه جهان با یک انفجار نخواهد بود. بلکه در پایان ستاره‌ها کم‌کم خاموش می‌شوند و دمای جهان به صفر می‌رسد.
امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Hubble, HLA
عکاس: Petr Horálek
ستاره‌شناسان برای اولین بار از دو سیاره فراخورشیدی بزرگ عکاسی کرده‌اند که به دور ستاره‌ای خورشید مانند در فاصله ۳۰۰ سال نوری از ما می‌چرخند.
امتیاز تصویر:Stephane Guisard (Los Cielos de America, TWAN)