ستاره‌شناسان به تازگی خبر کشف سیاره‌ای دیگر به دور ستاره پروکسیما قنطورس را اعلام کرده‌اند.
امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Hubble
مشاهدات انجام شده توسط تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوبی اروپا (VLT) نشانه‌هایی از تولد یک سیستم ستاره‌ای را آشکار می‌کند.
امتیاز تصویر:  Ignacio Diaz Bobillo
امتیاز ویدیو:  NASA's GSFC, SVS