سیارات فراخورشیدی نزدیک فرصت مناسبی برای مطالعه و جستجوی حیات در خارج از منظومه‌شمسی هستند.
امتیاز تصویر:  NASA, Voyager 1, JPL, Caltech
ستاره‌شناسان با مطالعه اعماق کیهان، سیاهچاله‌ای از دوران ۷۰۰ میلیون سال پس از انفجار بزرگ را کشف کردند که ۱.۵ میلیارد برابر خورشید جرم دارد.
احتمالا چند ده تمدن‌‌های هوشمند شبیه به زمین در کهکشان راه‌شیری وجود دارد که در فاصله زیادی از هم قرار دارند.
عکاس:  Pete Lawrence