سحابی چشم گربه

امتیاز تصویر: NASA, ESA, Hubble, HLA
شفق قطبی قرمز بر فراز استرالیا

امتیاز تصویر: : (Alex Cherney (Terrastro, TWAN
N159 در ابر ماژلانی بزرگ

امتیاز تصویر: NASA, ESA, Hubble Space Telescope
موشک فالکن ۹ به سمت مدار زمین

امتیاز تصویر: Tim Shortt, Florida Today
لایه های کیک غروب خورشید

امتیاز تصویر:  (Yuri Beletsky (Carnegie Las Campanas Observatory, TWAN
مرا به ماه ببر

امتیاز تصویر:: (Tamas Ladanyi (TWAN
ماده خوشه گلوله

NASA/CXC/CfA/ M. Markevitch
ملاقات مریخ و نپتون

امتیاز تصویر: Stephen Mudge
کهکشان NGC 891 از لبه

امتیاز تصویر:  Adam Block, Mt. Lemmon SkyCenter, U. Arizona
مرکز کهکشان مارپیچی NGC 5033

امتیاز تصویر: NASA, ESA, Hubble, MAST
سحابی سیاره ای IC 4406

امتیاز تصویر: Hubble Heritage Team, NASA
سحابی عروس دریایی و شارپلس ۲۴۹

امتیاز تصویر: Eric Coles
غروب ماه در بندر نیویورک

امتیاز تصویر: Stan Honda
کهکشان ها عجیب Arp 273

امتیاز تصویر:  Wolfgang Ries/Stefan Heutz
ابرهای آندرومدا

امتیاز تصویر:  (Rogelio Bernal Andreo (Deep Sky Colors
بازگشت  دنباله دار 45P

امتیاز تصویر:‌Fritz Helmut Hemmerich
شفق قطبی برفراز نروژ

امتیاز تصویر: Sebastian Voltmer
سحابی سه تکه در نور مادون قرمز

امتیاز تصویر:: J. Rho (SSC/Caltech), JPL-Caltech, NASA