عکس نهایی کاسینی

امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, Space Science Institute
سحابی عقاب و قو

عکاس: Josep Drudis
تاج های خورشیدی

عکاس:  Derek Demeter
خورشیدگرفتگی ساروس ۱۴۵

اعتبار و کپی رایت: Tunç Tezel (TWAN), Alkim Ün
شب بارش شهابی برساوشی

عکاس:  Petr Horálek
ماه گرفتگی آگوست

عکاس: Peter Ward
کهکشان های مارپیچی NGC 1512: حلقه داخلی

امتیاز تصویر: NASA, ESA, Hubble Space Telescope
خورشید گرفتگی کلی در آخر دنیا

اعتبار تصویر و کپی رایت: Fred Bruenjes
سحابی نشری IC 1396 در قیفاووس

امتیاز تصویر: César Blanco González
تپه ای عجیب روی مریخ

امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, MSSS
ماه و برج پیزا

امتیاز تصویر: Marco Meniero
ماه گرفتگی و آذرخش

امتیاز تصویر: (Chris Kotsiopoulos (GreekSky
نمای نزدیک از یک کهکشان کوچک NGC 4449

امتیاز تصویر:   Hubble Legacy Archive, ESA, NASA پردازش: Domingo Pestana Galvan, Raul Villaverde Fraile
ماه کامل و چراغ بوستون

عکاس: بابک امین تفرشی (TWAN)