ماه و برج پیزا

امتیاز تصویر: Marco Meniero
ماه گرفتگی و آذرخش

امتیاز تصویر: (Chris Kotsiopoulos (GreekSky
نمای نزدیک از یک کهکشان کوچک NGC 4449

امتیاز تصویر:   Hubble Legacy Archive, ESA, NASA پردازش: Domingo Pestana Galvan, Raul Villaverde Fraile
ماه کامل و چراغ بوستون

عکاس: بابک امین تفرشی (TWAN)
کهکشان پنهان IC 342

امتیاز تصویر: T. Rector (U. Alaska Anchorage), H. Schweiker, WIYN, NOAO, AURA, NSF
نمایی از کهکشان M106

امتیاز تصویر: Peter Feltoti
ماه و زهره پیش از طلوع

امتیاز تصویر: György Soponyai
زحل در نزدیک ترین موقعیت

امتیاز تصویر: D. Peach, E. Kraaikamp, F. Colas, M. Delcroix, R. Hueso, G. Therin, C. Sprianu, S2P, IMCCE, OMP
طلوع ماه در آسمان منهتن

امتیاز تصویر: Stan Honda
سحابی اسپیروگراف یا IC 418

امتیاز تصویر: : NASA, ESA
سحابی دمبل یا M27

امتیاز تصویر: Subaru, NAOJ
کمربند جبار، سحابی شعله و سر اسب

امتیاز تصویر: : Rogelio Bernal Andreo
نگاهی به سمت کهکشان M101

امتیاز تصویر: Laszlo Bagi
غروب خورشید و طلوع سایه

امتیاز تصویر: Göran Strand
زیر ابرهای مشتری

امتیاز تصویر: : NASA, Juno
کهکشان مارپیچی NGC 6744

امتیاز تصویر:Daniel Verschatse
سحابی دمبل

عکاس: Ron Brecher