مریخ تنها سیاره ای که زمانی از حیات پشتیبانی می کرده نیست.
به عنوان یک زمینی راحت است باور کنیم که ما ثابت هستیم. به هر حال ما هیچ حرکتی را در پیرامونمان احساس نمی کنیم. اما هنگامی که به آسمان نگاه می کنید ، می توانید نشانه هایی پیدا کنید که می گویند ما در حال حرکت هستیم.
یک فضاپیمای اروپایی که در نزدیکی مریخ گشت می زند،درروز پنج شنبه موتور اصلی خود را روشن کرد و تا مسیر منحنی شکل خود را برای مانوری متقارن آغاز کند.
امتیاز تصویر: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA
امتیاز تصویر:  Yuri Beletsky، Carnegie Las Campanas Observatory, TWAN