فضاپیمای جونو ناسا اولین تصاویر از قطب شمال مشتری را که در طول پرواز نزدیک ماه جولای گرفته شده است را به زمین ارسال کرد.
در طول پرواز نزدیک فضاپیمای افق های نو در جولای ۲۰۱۵ از کنار مناطق جنوبی پلوتو، طیف وسیعی از ویژگی های زمین شناسی رصد شد و نشانه هایی از مناطق تاریک سطح بدست آمد.
ماموریت جونو ناسا، امروز ۳۶ دور گردش در مدار مشتری را به موفقیت طی کرد. [این تصویر در ۲۷ آگرست و زمانی که جونو در فاصله ۷۰۳۰۰۰ کیلومتر از مشتری بود ثبت گردیده است.]
ستاره شناسان سیاره زمین مانندی را در اطراف پروکسیما قنطورس در فاصله ۴.۲۵ سال نوری کشف کردند.
امتیاز تصویر: (Alex Cherney (Terrastro, TWAN