در این تصویر حلقه های A و ‌F در نزدیک زحل پیچ دار به نظر می رسد، در واقع جو مانند یک عدسی بزرگ عمل کرده است.
یک تیم بین المللی از ستاره شناسان، یک سیاره کوتوله جدید در صفحه ای از جهان هایی یخی درآنسوی نپتون یافتند.
NASA/JPL/Space Science Institute.
عکاس: Luc Perrot
  • نمایش : ۷۸۸ دفعه
  • موضوع : عکاسی