خورشید گرفتگی کامل آمریکا
مروری بر رصد اجرام غیرستاره ای
تحلیلی پیرامون بارش شهابی برساوشی
روز دوشنبه ۱۶ مرداد در آسمان شب ایران شاهد یک ماه گرفتگی یا خسوف جزیی خواهیم بود.
در این بخش پدیده های رصدی ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور مورد بررسی قرار گرفته است. در این دو مدت شاهد پدید های قابل توجه و جالبی خواهیم بود.