بررسی پدیده های نجومی دو هفته آینده.
در قسمت پیشنهاد های رصدی هفته به معرفی موقعیت های رصدی هفته می‌پردازیم که در چهار گروه خورشید ، ماه ، سیارات و اجرام آماده شده‌ان. مانند شماره ی گذشته در ابتدا  به وضعیت آب‌و‌هوای نجومی هفته می‌پردازیم.
در قسمت پیشنهاد های رصدی هفته به معرفی موقعیت های رصدی هفته می‌پردازیم که در چهار گروه خورشید ، ماه ، سیارات و اجرام آماده شده‌اند . مانند شماره ی گذشته در ابتدا به وضعیت آب‌و‌هوای نجومی هفته می‌پردازیم.
در این شماره از مجله قصد داریم به معرفی موقعیت‌های رصدی دو هفته ی آینده بپردازیم. بررسی این پدیده ها در چهار گروه خورشید ، ماه ، سیارات و اجرام صورت‌گرفته‌است.
در قسمت پیشنهاد های رصدی هفته به معرفی موقعیت های رصدی هفته می‌پردازیم که در چهار گروه خورشید ، ماه ، سیارات و اجرام آماده شده‌اند . مانند شماره ی گذشته در ابتدا به وضعیت آب‌و‌هوای نجومی هفته می‌پردازیم.