صورت فلکی شکارچی یا جبار (در انگلیسی: Orion)  یکی از زیباترین و پرنورترین صورفلکی پاییزی و زمستانی در آسمان شب (در نیمکره شمالی) است که به سبب وجود کمربند معروف جبار در این صورت فلکی به راحتی قابل تشخیص است.
صورت فلکی کلب اصغر که در مجاورت کلب اکبر قرار گرفته است، از جملۀ صور فلکی کوچک در کرۀ سماوی است که اساسا فقط سه ستارۀ قابل توجه دارد، در حالی که 47 ستاره با قدر ظاهری بیش از 5/6 را شامل می شود و مساحتی به اندازۀ 182 درجۀ مربع را در آسمان فصل زمستان پوشش می دهد. زمان رسیدن به نصف النهار برای این صورت فلکی یازدهم اسفند ماه است.
یکی از شاخص ترین صورفلکی آسمان زمستان، صورت فلکی "کلب اکبر" است که مساحتی به اندازۀ 380 درجۀ مربع در آسمان را پوشش می دهد. زمان رسیدن به نصف النهار برای صورت فلکی کلب اکبر، بیست و ششم بهمن ماه است.
صورت فلکی "ثور" که یکی از صورفلکی منطقه البروج است، هفدهمین صورت فلکی بزرگ آسمان شب است و منطقه‌ای به وسعت ۷۹۷ درجه مربع را در آسمان شامل می‌شود.
صورت فلکی شکارچی یا شکارگر(در قدیم بزرگ‌منش) (در عربی: جبّار یا نَسَق(نُسُق) یا تَیماء، در انگلیسی: Orion) یکی از زیباترین و پرنورترین صورفلکی پاییزی و زمستانی در آسمان شب (در نیمکره شمالی) است که به سبب وجود کمربند معروف جبار در این صورت فلکی به راحتی قابل تشخیص است.