ستاره دنب از صورت فلکی دجاجه یکی از ستاره های مثلث تابستانی است. این صورت فلکی به خاطر این ستاره و سحابی های جالب معروف شده است.
یکی از صور فلکی مثلث تابستانی صورت فلکی شلیاق است. این صورت فلکی که با ستاره بتا شلیاق شناخته می شود، یک سحابی سیاره ای معروف نیز دارد.
نقشه های ستارگان آسمان شامل پیکر های آسمانی یا صور فلکی، که اشکال متفاوتی دارند، نتیجه تخیلات و تصورات انسان هستند و برای شناختن و به نقشه در آوردن آسمان، نامگذاری و ابداع شده اند.