سحابی ستاره شعله ور

امتیاز تصویر:  Adam Block, Mt. Lemmon SkyCenter, Univ. Arizona
کهکشان راه شیری برفراز کشی شکسته

امتیاز تصویر:‌Sergio Montúfar
تشکیل ستاره ها در سحابی روح

امتیاز تصویر: (José Jiménez Priego (Astromet
پلی بین دو کهکشان مارپیچی

امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Hubble Space Telescope
سحابی حباب در دریای کیهانی

امتیاز تصویر: Sébastien Gozé
بررسی ویژگی های سطحی پلوتو

امتیاز تصویر: NASA, Johns Hopkins U./APL, Southwest Research Inst.
نواختر برفراز تایلند

امتیاز تصویر: (Jeff Dai (TWAN
کهکشان مارپیچی کرکی NGC 4414

امتیاز تصویر:  NASA, ESA
سحابی پلیکان یا IC 5070 در قو

امتیاز تصویر: Steve Richards
کهکشان NGC 891 و Abell 347

امتیاز تصویر: Juan Lozano de Haro
خوشه ستاره ای در NGC 3603

امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Hubble Heritage
شفق قطبی برفراز کانادا

امتیاز تصویر: Yuichi Takasaka, TWAN
مشعل قیفاووس

امتیاز تصویر: Thomas Lelu
هیدروژن آسمان در نقشه HI4PI

امتیاز تصویر: Benjamin Winkel & the HI4PI Collaboration
شفق قطبی عقاب برفراز نروژ

امتیاز تصویر:  Bjørn Jørgensen
رد ستارگان برفراز «سرو تلولو»

امتیاز تصویر: بابک تفرشی TWAN
سحابی لاله در قو

امتیاز تصویر: Martin Pugh
خوشه کهکشانی تلمبه

امتیاز تصویر:  Rolf Olsen
خوشه ستاره ای پروین

امتیاز تصویر: Hermann von Eiff
کوه های استوانه ای در زهره

امتیاز تصویر: Magellan Spacecraft Team, USGS, NASA