تلسکوپ فضایی هابل دقیقترین تصویر را از همسایه نزدیک کهکشان راه شیری ثبت کرده است.
​​​​عکاس: Jeffrey Weiss
عکاسی: Juan Carlos Casado
عکاس: Juan Carlos Munoz
عکاس: Stefan Liebermann