عکاس: Eric Coles & Martin Pugh
امتیاز تصویر: NASA, ESA, Hubble, MAST
عکاس: آقای بیژن مروج الحکامی اصل
در این شماره از مجله قصد داریم به معرفی موقعیت‌های رصدی دو هفته ی آینده بپردازیم. بررسی این پدیده ها در چهار گروه خورشید ، ماه ، سیارات و اجرام صورت‌گرفته‌است.