طولانی ترین ماه گرفتگی قرن

عکاس: مائده فرهوش
کمپ شفق قطبی

عکاسی: Juan Carlos Casado
چند شهاب‌ برساووشی در یک قاب

عکاس: سید محمد سعید انوار
سحابی حباب

امتیاز تصویر: NASA, ESA, Hubble Heritage Team
در دل سحابی قلب

​​​​​​​عکاس:‌Fred Herrmann
سحابی مخروط

عکاس: Jeffrey O. Johnson
سحابی قلب

عکاس: Gordon Wright
آسمان پرستاره در شیلی

عکاس: Stephane Guisard
ماه گرفتگی ۱۱ بهمن

عکاس: مائده فرهوش
هلال ماه پشت ابرهای کومولوس

​​​​​​​عکاس:‌بابک امین تفرشی
شب رنگارنگ در نروژ

عکاس: (Even Tryggstrand (@evantyr