امتیاز تصویر:  NASA, Voyager 1, JPL, Caltech
داده‌های عکس: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS پردازش تصویر: AliAbbasiPov
امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, SETI Institute, Cynthia Phillips, Marty Valenti
این شب‌ها، پس از غروب خورشید، ماه و سه سیاره دیگر در آسمان می‌درخشند.