امتیاز تصویر: NASA, ESA, and STScI
پس از دهه‌ها تلاش، دانشمندان موفق شدند اولین نوع مولکول جهان را شناسایی کنند. نشانه‌های این مولکول در کهکشان خودمان و با استفاده از بزرگترین رصدخانه هوایی مادون قرمز جهان به نام «رصدخانه استراتوسفری اخترشناسی فروسرخ» کشف شده است. این رصدخانه در یک هواپیما در بالای زمین پرواز می‌کند و ابزارهای خود را به سمت کیهان نشانه می‌رود.
در این تصویر موزاییکی که توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا ثبت شده است، چندین خوشه ستاره‌ای که از یک ابرمولکولی تشکیل شده‌اند را می‌توان دید.
​​​​عکاس: Jeffrey Weiss