امتیاز تصویر: César Blanco González
در فاصله ۴۱۰۰ سال نوری و در صورت فلکی قوس یا کمان
امتیاز تصویر: : NASA, ESA
عکاس: Al Kelly
  • نمایش : ۲۴۹ دفعه
  • موضوع : عکاسی
امتیاز تصویر: Subaru, NAOJ