در این شماره از مجله قصد داریم به معرفی موقعیت‌های رصدی دو هفته ی آینده بپردازیم. بررسی این پدیده ها در چهار گروه  خورشید ، ماه ، سیارات و اجرام صورت‌گرفته‌است. در ابتدا به وضعیت آب‌وهوای نجومی در طول این دوهفته ،می‌پردازیم.   ‌‌‌‌‌‌‌
بررسی پدیده های نجومی دو هفته آینده.
در قسمت پیشنهاد های رصدی هفته به معرفی موقعیت های رصدی هفته می‌پردازیم که در چهار گروه خورشید ، ماه ، سیارات و اجرام آماده شده‌ان. مانند شماره ی گذشته در ابتدا  به وضعیت آب‌و‌هوای نجومی هفته می‌پردازیم.
سومین رصد گروه کافه آسترو هم زمان با بارش شهابی برساووشی و در روستای نویس برگزار شد.
عکاس:‌ محمد سعید انوار