در سال ۲۰۱۶ تیم تحقیقاتی تداخل‌سنج لیزری LIGO با رصد امواج گرانشی حاصل از برخورد دو سیاهچاله، یکی از پیش‌بینی‌های مهم نسبیت‌عام را اثبات کردند. همچنین آن‌ها در آگوست ۲۰۱۷ موفق‌ شدند برای اولین بار امواج گرانشی ادغام دو ستاره نوترونی را آشکارسازی کنند. پیش‌ از آن همه داده‌های بدست آمده از ادغام سیاهچاله‌ها بود. در ۲۵ آوریل ۲۰۱۹ برای دومین بار امواج گرانشی برخورد دو ستاره نوترونی توسط تداخل‌سنج LIGO و VIRGO دریافت شد.
در سال ۱۹۱۶، اینشتین، چند ماه بعد از فرمولبندی نهایی نسبیت عام، امواج گرانشی را فرموله کرد. او معادلات خود را به امواج خطی که توسط اجرامی با خودگرانی جزئی که در فضازمان تخت و تهی از ماده یا انرژی پخش می شوند، محدود کرد. اینشتین نمی توانست نظریه نسبیت را منتشر کند و به پیامدهای آن توجه نکند. یکی از این پیامدها امواج گرانشی بود.
«آکادمی سلطنتی علوم سوئد تصمیم گرفت تا جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۷ را نیمی به راینر وایس (Rainer Weiss) و نیمی دیگر به طور مساوی به بری سی. بریش (Barry C.Barish) و کیپ اس. تورن (kip S.Thorne) برای تلاش در زمینه آشکارسازLIGO و رصد امواج گرانشی اهدا کند.»
امتیاز تصویر اشعه ایکس:  NASA/CXC/D. Hudson, T. Reiprich et al امتیاز تصویر در موج رادیویی:  NRAO/VLA/ NRL
جایزه نوبل ۲۰۱۷ «برای دانشمندان آشکارساز Ligo و کشف امواج گرانشی»