شفق قطبی پرنده

عکاس: Jan R. Olsen
ابرهای ماژلانی

عکاس: Juan Carlos Casado
سحابی قلب

عکاس: Steven Coates
سحابی گل سرخ یا رزت

عکاس: Terry Hancock
آسمان پر ستاره ی آهار (فشم)

عکاس: سید محمد سعید انوار
کهکشان M106

عکاس: Mark Hanson
کهکشان سیه چشم

عکاس: John Vermette
کهکشان نهنگ

عکاس: Rodney Pommier
رصد سیارک سریع 2014 jo25

عکاس: بیژن مروج الاحکامی
رانندگی در شب در شیلی

عکاس: Yuri Beletsky
شفق قطبی جنوبی

عکاس: Keith Vanderlinde
هلال ماه رجب

عکاس: محمد مهدی فرهوش
سحابی رزتا

عکاس:‌بیژن مروج الاحکامی
کهکشان راه شیری در زمستان

عکاس: مائده فرهوش
ماه گرفتگی نیم سایه ای ۲۳ بهمن

عکاس: بیژن مروج الاحکامی
آسمان عکاس

عکاس: Christoph Malin