گذر عطارد از دید SDO

امتیاز تصویر و حق نشر:NASA's Goddard Space Flight Center, Genna Duberstein

 

گذر عطارد از دید SDO

امتیاز تصویر و حق نشر:NASA's Goddard Space Flight Center, Genna Duberstein
موسیقی: Encompass by Mark Petrie

این نقطه کوچک مشکی روی خورشید چیست؟ عطارد. این هفته عطارد از دید زمین از مقابل خورشید عبور کرد. رصدخانه دینامیکی خورشید در فضا تصاویری از این گذر را در طول موج های مرئي و فرابنفش ثبت کرد. در اینجا تصاویر گذر با موسیقی زیبایی ترکیب شده است. اگرچه در این پدیده امکان تعیین ترکیبات جو عطارد از نظر علمی وجود دارد، اما این رویداد نادر توسط مردم دنیا رصد شد. بسیاری از تصاویر گذر در سراسر دنیا توسط مردم نمایش داده می شود. 

۱۱ می ۲۰۱۶