ستاره‌شناسان با ترکیب داده‌های طول‌موج‌های مختلف، تصویری خیره‌کننده از یک آتش‌بازی کیهانی در خوشه ستاره‌ای  G286.21+0.17 خلق کردند.
​​​​​​​عکاس: A. Maury & J. Fabrega
امتیاز تصویر:‌Sergio Montúfar