عکاس: Stefano De Rosa
روز ۱۲ آذر ما شاهد ابر ماه خواهیم بود.
امتیاز تصویر: Marco Meniero
عکاس: بابک امین تفرشی (TWAN)
امتیاز تصویر: Stan Honda