امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Hubble Legacy Archive
امتیاز تصویر: Hubble Heritage Team, NASA
امتیاز تصویر: : NASA, ESA
امتیاز تصویر: Subaru, NAOJ
عکاس: Ron Brecher