تا آنجا که ما می‌دانیم، پایان نه جهان با یک انفجار نخواهد بود. بلکه در پایان ستاره‌ها کم‌کم خاموش می‌شوند و دمای جهان به صفر می‌رسد.
عکاس: Albert Barr
در فاصله ٦٥٠٠ سال نوري از ما و در صورت فلكي ثور قرار دارد.
امتیاز تصویر: Daniel López / IAC