این کارگاه در مدارس و پژوهش‌سرا‌ها و سازمان‌ها و در دو بخش تئوری (آموزش مفاهیم) و عملی (رصد و ساخت ابزار) برگزار می‌شود.