امتیاز تصویر: تلسکوپ فضایی هابل
صورت فلکی جبار یا شکارچی (اوریون) یکی از قابل تشخیص ترین الگوها را در آسمان شب دارد. اگر اخیرا به آن نگاهی کرده باشید و این فکر از ذهن تان گذشته باشد که چیزی تغییر کرده، اشتباه نکرده‌اید. ستاره ابطالجوزا که در شانه راست شکارچی قرار دارد به کم نورترین حالت خود در یک قرن گذشته رسیده است.
​​​​​​​عکاس: مجید قهرودی
اگر خبرهای سایت ما را در ماه‌های گذشته دنبال کرده باشید، احتمالا در جریان مشکلی که برای ماه‌نشین هندی ویکرام به وجود آمد، قرار دارید.
امتیاز تصویر:ESA (آژانس فضایی اروپا) ، Robert Downie