امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, Space Science Institute, Cassini
از این زاویه دید، قمر یخی تتیس به نظر در حلقه‌های A و F گیر کرده است.
پس از  نزدیک به ۲۰ سال، فضاپیمای کاسینی ناسا، آخرین فصل از مأموریت هیجان انگیز خود را آغاز کرد: پایان بزرگ.
در این نمای جالب فورانی از قطب جنوب قمر انسلادوس دیده می شود.
​​​​​​​پس از ۱۲ سال سال مطالعه سیاره زحل، حلقه ها و اقمار آن، فضاپیمای کاسینی و آخرین سال سفر حماسی خود می رسد.