پیشبینی می‌شود که قطعات ایستگاه فضایی تیانگونگ-۱ چین پس از سوختن در جو از اواخر روز یکشنبه تا اوایل روز دوشنبه ۲ آوریل با زمین برخورد کند. اما در چه مناطقی احتمال این برخورد وجود دارد؟