نوبل فیزیک ۲۰۱۸ به سه فیزیک‌دان پیشگام در زمینه فناوری لیزر اهدا شد. نکته مهم درباره جایزه نوبل امسال انتخاب یک زن در رشته فیزیک پس از ۵۵ سال بود.
جایزه نوبل ۲۰۱۷ «برای دانشمندان آشکارساز Ligo و کشف امواج گرانشی»