امتیاز تصویر:  Miguel Claro
امتیاز تصویر:  Petr Horálek
امتیاز تصویر: (Luc Perrot (TWAN
عکاس: Jacques Guertin
  • نمایش : ۵۲۴ دفعه
  • موضوع : عکاسی
عکاس: بیژن مروج الحکامی