عکاس: Peter Ward
روز دوشنبه ۱۶ مرداد در آسمان شب ایران شاهد یک ماه گرفتگی یا خسوف جزیی خواهیم بود.
امتیاز تصویر: György Soponyai
امتیاز تصویر: Stan Honda
بعد از ارسال یک تصویر بی کیفیت و عجیب ،تیم تحقیقات نگاه دقیق تری به این عکس انداختند.