عکاس: Stefano De Rosa
عکاس: Sergio Montúfar
نمایی زیبا از ماه از ISS
عکاس: Bill Ingalls
امتیاز تصویر:‌ NASA, JPL, Galileo Project