عکاس: Fernando Cabrerizo
عکاس: Stan Honda
عکاس: Neelam and Ajay Talwar
​​​​​​​عکاس: Fred Espenak
در این نوشتار بر آن هستیم که تحلیلی در مورد خسوف 11 بهمن تقدیم نگاه شما کنیم،امید که مورد قبول واقع گردد...