امتیاز تصویر: (Alex Cherney (Terrastro, TWAN
قمر آتشفشانی مشتری یعنی آیو جو نازکی دارد که سایه مشتری فرو میریزد و به صورت یخ متراکم می شود.
امتیاز تصویر:  Yuri Beletsky، Carnegie Las Campanas Observatory, TWAN
امتیاز تصویر: Apollo 15, USGS, NASA
در این شماره از مجله قصد داریم به معرفی موقعیت‌های رصدی دو هفته ی آینده بپردازیم. بررسی این پدیده ها در چهار گروه خورشید ، ماه ، سیارات و اجرام صورت‌گرفته‌است.