بار دیگر فرود بر روی ماه طبق برنامه پیش نرفت.
امتیاز تصویر: NASA, Apollo 11 Crew
در تاریخ ۲۰ جولای ۱۹۶۹، برای اولین بار انسان روی ماه قدم گذاشت. امروز پنجاهمین سالگرد فرود بر ماه است.
امتیاز تصویر: NASA, Apollo 8
عکاس: Fernando Cabrerizo