در سال ۱۹۱۶، اینشتین، چند ماه بعد از فرمولبندی نهایی نسبیت عام، امواج گرانشی را فرموله کرد. او معادلات خود را به امواج خطی که توسط اجرامی با خودگرانی جزئی که در فضازمان تخت و تهی از ماده یا انرژی پخش می شوند، محدود کرد. اینشتین نمی توانست نظریه نسبیت را منتشر کند و به پیامدهای آن توجه نکند. یکی از این پیامدها امواج گرانشی بود.
امتیاز تصویر اشعه ایکس:  NASA/CXC/D. Hudson, T. Reiprich et al امتیاز تصویر در موج رادیویی:  NRAO/VLA/ NRL
دانشمندان برای اولین بار موج گرانشی حاصل از برخورد دو ستاره نوترونی را آشکارسازی کردند؛ این کشف به حل مسئله چگونگی تشکیل عناصر سنگین مانند طلا، کمک خواهد کرد.
در ژانویه 2016، محققان در رصدخانه لیزری تداخل سنج امواج گرانشی LIGO با اعلام اولین یافته های خود در خصوص امواج گرانشی تاریخ ساز شدند. این مرکز با حمایت بنیاد بین المللی علوم (NSF) و دانشگاهMIT ، نحوه مطالعه امواج گرانشی پیش بینی شده توسط نظریه کلی نسبیت اینشتین و علت ادغام سیاه چاله ها را کشف کرد.
ستاره شناسان، در حال آماده شدن برای مشاهده ی ستاره ای هستند که پیرامون سیاهچاله ی بزرگ کهکشان مان می چرخد! تاکنون همه ی سوابق ثبت شده ی این ستاره با نظریه ی نسبیت عام منطبق بوده است.