آیا مطقه قلب یخزده پلوتو بر اثر برخورد بوجود آمده است و قبلا به قطب ها نزدیک تر بوده است؟ آیا زیر این قلب یخی اقیانوسی از آب وجود دارد؟
کشف این سیاره می تواند قدم مهمی در کشف حیات قرازمینی باشد.
امتیاز تصویر: NASA, Johns Hopkins U./APL, Southwest Research Inst.
در این تصویر ویژگی های سطحی قمر پرومتئوس قابل مشاهده است.
محققان آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور برای اولین بار نشان دادند که چگونه یک سیارک یا دنباله دار دهانه ی بزرگ در فوبوس که به عنوان استیکنی شناخته می شود را بدون آن که قمر مریخ را کاملا از بین ببرد به وجود آورده است.