دانشمندان برای اولین بار با استفاده از فضاپیمای ونوس اکسپرس ESA الگوی ابرهای فوقانی و وزش باد در سمت شب سیاره ی زهره (ناهید) را مشخص کردند و به نتایج شگفت انگیزی دست یافتند.
امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, Space Science Institute
این تصویر از نیم کره ی شمالی زحل در تاریخ 13 سپتامبر 2017 توسط فضاپیمای کاسینی ناسا گرفته شده است.
این تصویر از حلقه A بیرونی زحل ، قمر دافنیس و امواجی را که در لبه های شکاف کپلر ایجاد میکند، نمایش می دهد.
این نما از حلقه ی A زحل یک پروانه ی تنها را نمایش میدهد- این طرح واره یکی از بیشمار اشکالی است که توسط قمرهای کوچک میان حلقه ها که تلاشی ناموفق برای باز کردن شکاف در حلقه ها داشته اند ایجاد شده است.