با استفاده از سری عکس های فرابنفش دورتصویربرداری طیف نگاری تلسکوپ فضایی هابل ، دنبال کردن حرکات شفق قطبیِ روشن سیاره ی مشتری که مناطقی بزرگتر از سیاره زمین را پوشش می دهد، برای دانشمندان ممکن خواهد بود.