این تصویر تلسکوپ فضایی هابل، بخشی از خوشه‌ ستاره‌ای M11 را نشان می‌دهد.
امتیاز ویدیو: (NASA, ESA, and G. Bacon (STScI
یک سیستم ستاره‌ای عجیب: ستاره دوتایی و دیسک سیاره‌ای به دور آن
امتیاز تصویر:  CEDIC Team at Chilescope
امتیاز تصویر:  NASA, ESA, Hubble Legacy Archive