فضاپیمای کاسینی ناسا نشانه های ضعیف ولی انکار ناپذیر غبار هایی که از خارج منظومه ی ما می آیند را دریافت کرده است.