امتیاز تصویر:‌ NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
در این تصویر حلقه های A و ‌F در نزدیک زحل پیچ دار به نظر می رسد، در واقع جو مانند یک عدسی بزرگ عمل کرده است.
NASA/JPL/Space Science Institute.
امتیاز تصویر:  Tunç Tezel - TWAN
در این نما از فضاپیمای کاسینی، دو قمر جانسون (Janus) و میماس (Mimas) فرا تر از حلقه های زحل دیده می شوند.