در این تصویر ویژگی های سطحی قمر پرومتئوس قابل مشاهده است.
​​​​​​​پس از ۱۲ سال سال مطالعه سیاره زحل، حلقه ها و اقمار آن، فضاپیمای کاسینی و آخرین سال سفر حماسی خود می رسد.
قمر پان ممکن است کوچک باشد، اما مانند بسیاری از قمر های حلقه ای زحل، این قمر نیز تاثیر مشخصی بر روی حلقه های سیاره دارد.
امتیاز تصویر: (Alex Cherney (Terrastro, TWAN
رئا (Rhea) مانند بسیاری از اقمار منظومه شمسی بیرونی در نور خورشید سطحی بسیار روشن و خیره کننده دارد.