در مشاهدات جدید احتمال کشف حیات در اقمار انسلادوس (زحل) و اروپا (مشتری) افزایش یافت. عکس: طرح ساختار داخلی انسلادوس
امتیاز تصویر: : NASA, JPL-Caltech, SSI
امتیاز تصویر: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA